Tiền thưởng Juno100 T&C

 1. Khoản tiền thưởng Tín dụng 100 USD sẽ được thêm vào tài khoản giao dịch của khách hàng trong lần nạp lại 100 USD đầu tiên sau khi chiến dịch bắt đầu.
 2. Tiền thưởng tín dụng được áp dụng cho tất cả các loại tài khoản giao dịch ngoại trừ:
  1. Tài khoản MAM
  2. Tài khoản cuộc thi
 3. Thời gian từ 20/2/2023 – 28/2/2023.
 4. Khoản tiền gửi tối thiểu để đăng ký Tiền thưởng tín dụng là 100 USD hoặc tiền tệ tương đương.
 5. Tiền thưởng Tín dụng sẽ chỉ được áp dụng cho tài khoản giao dịch sau khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện.
 6. Tiền thưởng Tín dụng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch sau khi nạp lại thành công số tiền tối thiểu là 100 USD. Chuyển khoản nội bộ không đủ điều kiện để yêu cầu 100% Thưởng tín dụng này.
 7. Tiền thưởng Tín dụng chỉ giới hạn ở một (1) tài khoản cho mỗi Khách hàng và cho mỗi địa chỉ IP, bất kể số lượng tài khoản mà khách hàng nắm giữ.
 8. Tiền thưởng tín dụng chỉ có thể được áp dụng cho lần gửi lại đầu tiên khi triển khai chương trình.
 9. Không yêu cầu (các) lô tối thiểu.
 10. Tiền thưởng Tín dụng không thể rút được.
 11. Klien diperbolehkan untuk melakukan withdrawal atau transfer dana ke akun lain.
 12. Tiền thưởng tín dụng sẽ bị xóa khi đáp ứng các điều kiện sau:
  1. Khi vốn chủ sở hữu của tài khoản bằng và nhỏ hơn số tiền ghi có
  2. Khi có yêu cầu rút toàn bộ
 13. Tiền thưởng tín dụng tuân theo các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện hiện có của JUNO MARKETS.
 14. Trong trường hợp có bất kỳ sự thiếu thận trọng khi giao dịch, lỗ quá mức, lạm dụng các lệnh “Hedge”, thì các giao dịch đó sẽ được xem là hành động không hợp lệ, với Juno Markets hoặc với một nhà môi giới khác. Juno Markets có quyền hủy giao dịch nếu họ cho rằng khách hàng đang lạm dụng thưởng. Một ví dụ về chiến lược giao dịch này là mở ba vị trí trở lên với cùng một biểu tượng theo cùng một hướng trong vòng 10 phút.
 15. JUNO MARKETS có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần bất kỳ điều kiện nào của chiến dịch khuyến mại hoặc chấm dứt hành động của họ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo các quy định đơn phương của Công ty.
 16. Juno Markets có quyền tùy ý thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các phần của các Điều khoản & Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách đăng các Điều khoản đã sửa đổi.
 17. Nhân viên của JUNO MARKETS không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 18. Phần thưởng này không được kết hợp với bất kỳ Phần thưởng nào khác dựa trên khối lượng giao dịch JUNO MARKETS có thể thưởng. Nếu tài khoản giao dịch của khách hàng đã có Tiền thưởng hiện có, thì họ sẽ không thể chọn tham gia khuyến mãi này HOẶC bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, Khách hàng cũng chấp nhận rằng Tiền thưởng trước đó sẽ bị xóa trước khi Tiền thưởng mới được áp dụng.