Tiền thưởng nạp tiền (JUNO30%) – Điều khoản & Điều kiện

 1. Tiền thưởng tín dụng 30% sẽ được thêm vào tài khoản giao dịch của khách hàng. Tiền thưởng tín dụng sẽ được nhận sau khi đăng ký JUNO30 và nạp vào tài khoản.
 2. Tiền thưởng JUNO30 này chỉ có thể được yêu cầu một lần và áp dụng cho khoản tiền nạp đầu tiên sau khi đăng ký.
 3. Tiền thưởng tín dụng được áp dụng cho tất cả các loại tài khoản giao dịch ngoại trừ
  (i) Tài khoản MAM
  (ii) Tài khoản cuộc thi
 1. Khoản tiền nạp tối thiểu để áp dụng cho Tiền thưởng JUNO30 là 100 USD hoặc tiền tệ tương đương. Chuyển khoản nội bộ không đủ điều kiện để yêu cầu Tiền thưởng JUNO30 này.
 2. Tiền thưởng Tín dụng tối đa có thể nhận được là 1000 USD hoặc tiền tệ tương đương.
 3. Tiền thưởng tín dụng sẽ chỉ được áp dụng cho tài khoản giao dịch sau khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện.
 4. Tiền thưởng tín dụng này chỉ giới hạn ở một (1) tài khoản cho mỗi Khách hàng và cho mỗi địa chỉ IP, bất kể số lượng tài khoản mà khách hàng nắm giữ.
 5. Không yêu cầu (số) lot tối thiểu.
 6. Tiền thưởng Tín dụng không thể rút được.
 7. Tiền thưởng tín dụng sẽ bị mất khi rút tiền hoặc chuyển sang tài khoản khác.
 8. Nếu số dư tài khoản bị âm, Tiền thưởng tín dụng sẽ bị xóa và tài khoản sẽ được đặt lại thành số không.
 1. Tiền thưởng tín dụng tuân theo các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu hiện tại và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện hiện có của JUNO MARKETS.
 2. Các tài khoản có tiền thưởng không thể sử dụng tài khoản để “bảo vệ” tài khoản của họ bằng cách mở các vị thế đối lập trong một tài khoản khác, với Juno Markets hoặc với một nhà môi giới khác. Juno Markets bảo lưu quyền hủy giao dịch nếu họ cho rằng khách hàng đang lạm dụng tiền thưởng. Một ví dụ về chiến lược giao dịch này là mở ba vị trí trở lên với cùng một mã theo cùng một hướng trong vòng 10 phút.
 3. JUNO MARKETS có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc một tiền bất kỳ điều kiện nào của chiến dịch khuyến mại hoặc chấm dứt hành động của họ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo các quy định đơn phương của Công ty.
 4. Juno Markets bảo lưu quyền tùy ý thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các tiền của Điều khoản & Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách đăng Điều khoản đã sửa đổi.
 5. Nhân viên của JUNO MARKETS không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 6. Tiền thưởng này không thể được kết hợp với bất kỳ Tiền thưởng dựa trên khối lượng giao dịch nào khác, trong đó Tiền thưởng kiếm được bằng cách đáp ứng khối lượng giao dịch được yêu cầu. Nếu tài khoản giao dịch của khách hàng đã có Tiền thưởng dựa trên khối lượng giao dịch hiện tại, thì họ sẽ không thể chọn tham gia chương trình khuyến mãi này HOẶC bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, Khách hàng cũng chấp nhận rằng Tiền thưởng dựa trên khối lượng giao dịch trước đó sẽ bị xóa để Tiền thưởng mới được áp dụng.